Všeobecné obchodné podmienky

o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, koučingu ako aj prenájmu priestorov a služieb, o dodávaní štúdií, učebných materiálov a softvérových produktov. Stav: 2016

Preambula
Obchodná spoločnosť MVA Slovakia s.r.o., Pluhová 40/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03, IČO: 47 368 951, Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.91456/B (ďalej ako „MVA Slovakia s.r.o.“ alebo „dodávateľ“) vydáva v súlade s právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktorými podrobne upravuje vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom.

Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s dodávateľom do tých záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je poskytovanie služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, koučingu, ako aj prenájmu priestorov a služieb, dodávanie štúdií, učebných materiálov a softvérových produktov.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak sa v týchto VOP uvádza, že príslušný úkon musí byť vykonaný písomne, rozumie sa tým úkon vykonaný faxom, poštou alebo emailom.

VOP sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi MVA Slovakia s.r.o. a odberateľom a tvoria časť ich obsahu. Predloženie objednávky odberateľom znamená úplný súhlas odberateľa s týmito VOP bez akýchkoľvek výhrad. Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi MVA Slovakia s.r.o. a odberateľom momentom prijatia a potvrdenia objednávky. Odchylné dojednania zmluvy písomne potvrdené MVA Slovakia s.r.o. majú prednosť pred znením VOP. VOP upravujú aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu MVA Slovakia s.r.o. a odberateľa súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.

MVA Slovakia s.r.o. (ďalej dodávateľ) prijíma zákazky výlučne na základe všeobecných obchodných podmienok. Tieto VOP platia pre všetky služby, ktoré dodávateľ vykoná. Ústne dohodnuté zmeny alebo doplnky zmluvy alebo VOP nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď sú dodávateľom písomne potvrdené. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú obchodné podmienky odberateľa pre predmetnú obchodnú spoluprácu a celkový obchodný styk vylúčené. Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom je považovaná za uzavretú vtedy, keď odberateľ pošle dodávateľovi písomnú objednávku (faxom, poštou alebo emailom), ktorá je následne písomne (faxom, poštou alebo emailom) dodávateľom potvrdená. Ponuky sú zásadne nezáväzné.

Prihlásenie sa na kurzy, školenia, semináre, tréningy
Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Storno podmienky

  • Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy (ďalej len vzdelávacia aktivita): do 4 týždňov pred začiatkom vzdelávacej aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom vzdelávacej aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom vzdelávacej aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.
  • Interné firemné kurzy, školenia, semináre, tréningy (ďalej len vzdelávacia aktivita): stornovanie bez náhrady od 4 týždňov pred začiatkom vzdelávacej aktivity bude zaúčtovaných 40 %, od 4 do 2 týždňov 60 %, od 2 týždňov do 8 dní 80 %, potom 100 % z ceny vzdelávacej aktivity. Pri presunutí termínu bude započítaný manipulačný poplatok vo výške 10 % z ceny vzdelávacej aktivity. Ďalej budú pri stornách započítané prípadné dodatočné náklady (hotel, a pod.), ktoré na základe alebo v súvislosti so stornom dodávateľovi vznikli.
  • Koučing: Koučingové jednotky môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu
Spoločnosť MVA Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za tlačové a písomné chyby v publikáciách a na internetových stránkach. Ďalej si spoločnosť MVA Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia vzdelávacej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Dodávanie a/alebo výkon služby
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, realizuje sa dodávanie a/alebo výkon služby na účet a riziko dodávateľa. Dodávanie po častiach je možné. Reklamácie škôd spôsobených prepravou musí odberateľ predložiť dodávateľovi písomne hneď po prijatí tovaru od prepravnej spoločnosti, najneskôr do 8 dní, inak nároky odberateľa zo zodpovednosti za vady zanikajú.

Pokiaľ v prípade omeškania odberateľa s prevzatím plnenia budú vykonané dodávateľom opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie, predmetného plnenia, primerané náklady, idú na ťarchu odberateľa a odberateľ sa ich dodávateľovi zaväzuje nahradiť. Vykonaním opatrení na uchovanie plnenia sa považuje záväzok dodávateľa plniť riadne a včas za splnený. Miesto plnenia pre dodanie a platbu je obchodné sídlo dodávateľa, pokiaľ neboli vzájomne určené iné miesta plnenia.

Ceny
Uvedené ceny sú vrátane DPH. Kalkulácia ceny sa realizuje v mene Euro. Pre výpočet ceny sú vždy rozhodujúce ceny platné v deň dodania služby.

Platba
Faktúry alebo zálohové faktúry (ďalej ako „faktúry“) budú vystavené buď pred a/alebo paralelne s dodaním služby pri otvorených vzdelávacích aktivitách, alebo ihneď po dodaní a/alebo výkone služby pri interných firemných vzdelávacích aktivitách a projektoch. Pri firemných vzdelávacích aktivitách si dodávateľ vyhradzuje právo na možnosť fakturácie 30 % z celkovej ceny školenia a/alebo projektu pred ich realizáciou. Faktúry sú splatné bez akejkoľvek zrážky v dátume splatnosti. Pre faktúry, ktoré sú vystavené na čiastkové sumy platia rovnaké platobné podmienky, ktoré boli dohodnuté pre celkovú objednávku. Pri objednávkach, ktoré budú dodané vo viacerých častiach, je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru za každú jednotlivo dodanú časť podľa dodania a/alebo výkonu služby. Odberateľ nie je oprávnený zdržiavať platby kvôli neúplnému dodaniu, nárokom na garanciu alebo záruku, alebo reklamáciám. V prípade podlžností budú prichádzajúcimi platbami najprv splatené úroky a vedľajšie náklady, potom predprocesné náklady, ako náklady prizvaného právneho zástupcu a inkasných kancelárií, potom dlžná čiastka (istina), začínajúci pri najstaršej pohľadávke. Pri omeškaní odberateľa s platbou, budú dodávateľom účtované úroky z omeškania. Pri nedodržaní dvoch splátok (pri splátkových platbách) je dodávateľ oprávnený zastaviť/odmietnuť plnenie resp. zrušiť termín a vystaviť faktúru na alikvotnú čiastku dodaných tovarov a/alebo služieb.

 Autorské práva
Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti MVA Slovakia s.r.o. a/alebo partnerským subjektom spoločnosti MVA Slovakia s.r.o. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovaťv akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

Náklady za upomienky a inkaso
Pre prípad omeškania platby je odberateľ povinný dodávateľovi refundovať všetky ním vynaložené predprocesné náklady, ako napríklad honoráre pre právneho zástupcu a náklady za inkasné kancelárie.  Pokiaľ dodávateľ rieši upomienky sám (t.j. bez právneho zástupcu alebo inkasnej kancelárie), sa odberateľ zaväzuje za každú upomienku zaplatiť okrem úrokov aj spracovateľský poplatok vo výške 15,00 EUR. Okrem toho môže dodávateľ od odberateľa požadovať náhradu za náklady, ktoré mu vzniknú z dôvodu omeškania platby odberateľa, ako napríklad že následkom nezaplatenia sa zvýšili úroky na kreditných účtoch dodávateľa.

Záruka, garancia a ručenie
Dodávateľ sa v rámci ním poskytovanej záruky zaväzuje, že v prípade nedostatkov, ktoré existovali pri odovzdávaní na predmete zmluvy, tieto v priebehu 6 mesiacov po dodaní a/alebo vykonaní služby odstráni, a to prostredníctvom zlepšenia, bezplatnej výmeny alebo dobropisom. Predpokladom pre to je písomná reklamácia zákazníka, ktorý túto urobí bezodkladne, najneskôr do 30 dní po dodaní a/alebo vykonaní služby. Ďalšie právne dôsledky vyplývajúce z chybovosti/vád predmetu zmluvy sú vylúčené. Nad rámec záruky môžu byť dohodnuté dodatočné garancie. Aj pre tieto platia tieto VOP. Dodávateľ ručí za škody, len keď mu môže byť dokázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť, a to najviac do výšky 5.000,00 EUR. V každom prípade je vylúčené ručenie za následné škody a škody na majetku, predovšetkým kvôli omeškaniu, neschopnosti výkonu, ušlého zisku, očakávaných, ale neuskutočnených úspor, škôd z nárokov tretej strany voči zákazníkovi, nepriame škody ako škody na zaznamenaných dátach, pokiaľ sú zákonne prípustné.

Započítanie
Započítanie potvrdených protipohľadávok odberateľa voči nárokom dodávateľa je vylúčené, ak nie je súdne stanovené alebo písomne uznané dodávateľom.

Vyššia moc
Vyššia moc alebo iné nepredvídané prekážky v sfére dodávateľa ho zbavujú dodržania dohodnutých povinností. Podnikové a dopravné poruchy v oblasti odberateľa oslobodzujú dodávateľa počas trvania prekážky od podania výkonu, bez nároku na zníženie ceny.

Sídlo súdu a aplikovateľné právo
Právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti so zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom majú súdy Slovenskej republiky. Pre prípadné medzinárodné právne spory platí miestna príslušnosť vecne oprávneného súdu v mieste sídla dodávateľa. Zmluva, záväzkový vzťah z nej vyplývajúci ako aj iné právne vzťahy súvisiace so zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkomV prípade zahraničného odberateľa sa ustanovenia kolíznych noriem slovenského práva odkazujúce na použitie cudzieho práva sa nepoužijú. Aplikovateľnosť kúpneho práva Organizácie spojených národov (napr.: Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru) je vylúčená.

Záverečné ustanovenia
Pri predaji konečnému spotrebiteľovi v zmysle práva na ochranu spotrebiteľov platia vyššie uvedené ustanovenia iba natoľko, ak zákon na ochranu spotrebiteľov neurčuje iné ustanovenia a ak sa nemožno od ustanovení právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa odchýliť. Predchádzajúca veta sa uplatní, iba v prípade, ak odberateľ má v zmysle príslušných právnych predpisov postavenie spotrebiteľa. Zmenu adresy odberateľa musí odberateľ dodávateľovi bezodkladne oznámiť. Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, tak tým platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.